Allmänna villkor

 
Terms and Conditions In English

AUKTIONSVILLKOR KRITERIEAUKTIONEN 2021 Auktionsförrättare: ASVT:s Trottex AB (Trottex) i samarbete med TR-Media och Menhammar Online Sales

ALLMÄNT Auktionen är öppen för ettåriga hästar anmälda till Kriterieauktionen. Försäljningen sker på Internet (länk till auktionssiten via www.asvt.se) auktionsdagarna 17 september till 27 september enligt förfarande beskrivet på auktionssiten. Endast näringsidkare får delta i auktionen som köpare. Konsument kan endast delta som säljare. Säljaren ansvarar för de uppgifter som lämnats för respektive häst och säljaren svarar för hästen fram till avlämnandet, därefter övergår ansvaret på köparen. Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen och förbinder sig att inte sälja hästen under auktionstiden eller efter att köpeavtal ingåtts.

Säljaren godkänner att lämnade personuppgifter (namn, postadress och telefonnummer) anges på Internetsidan. Vad som i villkoren stadgas rörande ”Hästen” eller ”Djuret” gäller också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet. ASVT:s Trottex AB är personuppgiftsansvarig. ASVT:s Trottex ABs kontaktuppgifter är: E-post: trottex@asvt.se Postadress: ASVT:s Trottex AB, c/o Stockholms Travsällskap, Box 20501, 161 02 Bromma

Dataskyddsombuds kontaktuppgifter är: Namn: Sara Lennartsson E-post: sara.lennartsson@asvt.se Telefon: 070-748 03 93 Vid genomförande av auktion och försäljning kommer ASVT:s Trottex AB behandla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra auktionen och fullgöra det avtal som uppstår i och med auktionen och försäljningen enligt artikel 6 st. 1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster kommer ASVT:s Trottex AB behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för ASVT:s Trottex ABs berättigade intresse att direkt marknadsföra sig enligt artikel 6 st 1f Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Sådan marknadsföring kan ske genom annonser, direktutskick via post, e-mail eller på annat sätt. För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster kommer ASVT:s Trottex AB behandla personuppgifter i det fall den registrerade har samtyckt till behandlingen enligt artikel 6 st 1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Samtycke för direkt marknadsföring kan återkallas genom meddelande om det till trottex@asvt.se. Automatiserade beslut kan ske om att marknadsföring ska skickas till de som är registrerade. Personuppgifter kan komma att överföras mellan ASVT:S Trottex AB och andra bolag i samma koncern. Vid sådan överföring kan personuppgifter komma att överföras till tredje land utanför EES-området. Vid överföring till tredje land utanför EES-området finns det beslut från EU-kommissionen om att landet har tillräcklig skyddsnivå och/eller att lämpliga eller passande skyddsåtgärder i form av bland annat bindande företagsbestämmelser och/eller standardavtalsklausuler. Kopia av lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas genom meddelande om det till trottex@asvt.se. Personuppgifter i bokföring kommer lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078). Gallring av felaktiga eller för bokföring inte nödvändiga personuppgifter sker vart annat år. Den registrerade vars personuppgifter behandlas av ASVT:s Trottex AB har rätt att begära tillgång till rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet, Datainspektionen. Tillhandahållande av personuppgifter är ett nödvändigt krav vid ingående av avtal om auktion eller försäljning med ASVT:s Trottex AB. Om personuppgifter inte tillhandahålls har ASVT:s Trottex AB rätt att vägra sådan uppgift som försvåras av att personuppgift inte tillhandahålls samt att neka anmälan till auktion eller försäljning.

ALLMÄNT OM PARTSFÖRHÅLLANDENA Trottex är endast förmedlare av köpet mellan säljare och köpare. Som nedan anges och även i övrigt föreligger det endast partsförhållande mellan köpare och säljare. Trottex saknar möjlighet att svara för köpare och säljare på något sätt, såsom exempelvis men inte begränsat härtill: betalningsförmåga, att meddelanden emottagits eller, så som också framgår nedan, lämnade uppgifter om hästar. Eventuell reklamation/tvist föres direkt mellan köparen och säljaren. Trottex fritager sig allt ansvar, inkluderande ansvar för felaktiga uppgifter avseende saluförda hästar.

BUDGIVNING MED MERA Lägsta bud är 25 000 kr. Moms tillkommer enligt lag. Buden avges med 5 000 kr intervall upp till 50 000 kr och sedan med 10 000 kr intervall upp till 250 000 kr. Därefter med 25 000 kr intervall. Du kan öka budet med flera intervaller om Du klickar flera gånger innan du godkänner Ditt bud. Högsta bud är det sista bud som inkommit till Trottex inom försäljningstiden. Om två eller fler inkommit med samma bud äger det bud som inkommit först företräde. Vilket bud som inkommit först avgörs av Trottex. Endast bud avgivet över Internet genom utnyttjande av Trottex tjänst räknas som giltigt bud. Vilket som är det senast inkomna budet innan tiden utgår avgörs av Trottex. Bindande köp föreligger mellan säljare och den anbudsgivare som avgivit det högsta budet. Trottex informerar köparen, det vill säga den som angivit högsta bud, om att bindande avtal uppstått. Meddelandet skickas per e-post eller vanlig post. Köpare erhåller en avtalsbekräftelse som skall undertecknas och skickas tillbaka till Trottex.

HÄSTARNAS SKICK Hästar säljs i befintligt skick. Bestämmelserna i paragraf 19 köplagen skall ej tillämpas. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under Förhållandet Köpare – Säljare, hästarnas skick och reklamationer. Ett veterinärt oberoende besiktningsprotokoll högst 7 dagar gammalt vid första auktionsdagen skall vara Trottex tillhanda dagen före första auktionsdag. Grundvaccination mot Hästinfluensa (A2) i enlighet med Svensk Travsports regler skall vara påbörjad (A och B skall vara avklarade). Hästarna skall också vara vaccinerade mot stelkramp. Vaccinationerna skall vara noterade i hästpassen.

FÖRHÅLLANDET TROTTEX – SÄLJAREN Av säljaren inskickade kopior på veterinär- och röntgenintyg publiceras på Internet tillsammans med övriga adekvata uppgifter rörande hästen såsom träningsstatus, inkörning med mera. Säljaren skall tillhandahålla film och bilder på auktionshästen. Dessa skall visas på Internetsidan. Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för respektive häst. Ifylld blankett om ägarskifte skall insändas till Trottex senast en vecka före auktionen. Säljaren ansvarar för att veterinärintyg (högst sju dagar vid auktionsstart) finns Trottex tillhanda dagen före första auktionsdagen. Säljarens rättigheter vad avser rätt till köpeskilling enligt detta avtal överlåtes på Trottex. Vid tvist skall säljaren därför begära att betalning sker till Trottex, inte till säljaren. Om reklamation/tvist anmäles till Trottex äger Trottex på köparens begäran innehålla likviden tills tvisten är löst. Säljaren ansvarar gentemot Trottex för att hästen ej lämnas ut utan att utlämningsbevis har erhållits. I händelse av att säljaren kommer överens med köparen om en förlängd betalningsfrist utanför dessa villkors ramar kommer Trottex att fakturera säljaren för köparens alla kostnader gentemot Trottex så som t.ex. men ej begränsat till, inropscourtage. Säljaren ansvarar då även för att fakturera samt kräva in köpeskilling mm från köparen. Säljaren är införstådd med att Trottex inte kontrollerar betalningsförmåga vid budgivningen Säljaren godkänner 14 dagars säljarkredit till budgivare. Kreditrisk i denna del, liksom när säljare annars lämnar kredit står säljaren. Avräkning till säljaren sker 74 dagar efter försäljning vid fall då prov tagits för bruk av anabola steroider. I övrigt sker avräkning till säljaren 30 dagar efter försäljning.

ANMÄLAN OCH AVGIFTER För anmälningar som inkommit till Trottex t.o.m. 2021-06-02 är avgiften per häst 5 000 kr. Säljare vid auktionen skall vara medlem i ASVT. Säljaren av fler än fyra hästar betalar vid anmälan för de första fyra hästarna, resterande anmälningsavgift dras vid avräkning. Dessutom tillkommer en insats om 1 000 kr per häst i insats till auktionslopp. Insatsen skall betalas samtidigt som anmälningsavgiften betalas. Anmälningsavgiften faktureras och skall utan anmodan betalas inom angiven tid på fakturan. För häst som stryks skriftligen senast 2021-07-02 debiteras 1 000 kr. Om häst stryks, återfås anmälningsavgiften bara vid fall då hästen avlidit. Stryks häst p.g.a. akut eller smittsam sjukdom som kan styrkas med ett av Trottex godkänt veterinärintyg utfärdat av distriktsveterinär, debiteras ingen kostnad utöver anmälningsavgiften och insatsen till auktionslopp. Vid strykning av veterinära skäl skall veterinärintyg alt. avlivningsintyg vara Trottex tillhanda senast auktionsdagen. Stryks häst av annan orsak under perioden 2021-07-02 – 2021-09-15 eller om inget veterinärintyg skickas in enl. ovan, debiteras dessutom 5 000 kr. Stryks häst efter 2021-09-15 debiteras 20 000 kr. För hästar som finns med i auktionskatalogen men som stryks från auktionen (även för de hästar som stryks av veterinära skäl) debiteras ytterligare en insats om 1 000 kr, undantaget hästar som avlivats. Insats till auktionslopp skall betalas samtidigt som ev. strykningsavgift eller senast i samband med avräkning. ** Auktionen kan efter ensidigt beslut av Trottex flyttas eller ställas in. Kan ny auktion inte hållas inom två månader efter utsatt tid upphör auktionsavtalet att gälla mellan parterna. ** Trottex står inget ansvar för skada, vare sig direkt eller indirekt, om auktionen ställs in eller flyttas.

PROVISIONER Auktionsprovision, 5 % tillkommer och beräknas på den del av försäljningssumman exkl. moms som ligger mellan 0 till 100.000 SEK. 3% tillkommer för den del av försäljningssumman exkl. moms som överstiger 100.000 SEK. Vid återrop tillkommer istället en återropsprovision om 5% på återropsbeloppet exkl moms som ligger mellan 30.000 SEK och 300 000 SEK. 10% tillkommer för den del av återropsbeloppet exkl moms som överstiger 300.000 SEK. För alla hästar som återropas eller förblir osålda debiteras dessutom en insats till auktionslopp om 1 000 kr.

AUKTIONSLOPP Alla varmblodiga travhästar som funnits med i Trottex auktionskataloger som ettåringar och som har betalt insatserna därtill är startberättigade i auktionslopp. Insatsernas storlek och tidpunkt för inbetalning av dessa framgår av villkoren för auktionen. Auktionslopp kommer att arrangeras på Solvalla i Kriterieveckan för tvååringar och i Elitloppsveckan för treåringar. Både för två- och treåringar kommer det finnas en hingst/valack klass och en stoklass. I det fall överanmälan sker till loppen kan Trottex och Solvalla besluta att dela loppet och prissumman likaså. Endast en delning kan ske, vid överanmälan trots delning sker urvalet enligt ST:s regler. Om loppen ej blir fulla förbehåller sig Trottex och Solvalla rätten att slå ihop den öppna klassen och stoklassen till ett lopp. Övriga villkor för auktionslopp framgår av propositionerna för loppen.

ÖRHÅLLANDET KÖPARE – SÄLJARE, HÄSTARNAS SKICK OCH REKLAMATIONER MM Köparen svarar för att hästen avhämtas inom 14 dagar från auktionstillfället. Säljare har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän Trottex erhållit betalning med mindre än att köparen inhämtat särskilt godkännande från Trottex (”Grönt kort”). Avhämtas hästen inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankom säljaren för att avlämnandet skall kunna ske. Köparen skall vid dröjsmål med avhämtning ersätta säljaren för uppehälle och omhändertagande av hästen med 500 kr per dag så länge dröjsmålet består. Köparen är medveten om att han inte erhåller skydd mot säljarens borgenärer förrän avlämnandet. Eftersom köparen inte alltid haft möjlighet att undersöka hästen före köpet äger köparen rätt att åberopa fel som kunnat konstateras vid en normal besiktning och som äventyrar hästens brukbarhet som tävlingshäst/avelsdjur. Säljaren svarar för kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går över vid avlämnandet. Köparen skall utföra veterinärbesiktning/röntgen inom 14 dagar från avlämnandet, förutsatt att avlämning skett inom 14 dagar från köpet och i annat fall senast inom 28 dagar från köpet. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från köpet och detta beror på säljaren, gäller 14 dagar från avlämnandet. Framkommer vid veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till Trottex inom samma tid. All rätt att föra talan avseende fel – även dolda fel – bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid utom för det fall att säljaren förfarit svikligt. Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk av anabola steroider. Detta under förutsättning att köparen låtit ta prov för analys senast inom 14 dagar från auktionstillfället samt inkommit med skriftlig reklamation inom 74 dagar från auktionstillfället. Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren. Säljaren ansvarar ej för skada som drabbar annat djur eller människor genom smittosam sjukdom, vilket djuret hade vid utlämningstillfället och vilken säljaren ej märkt eller borde ha kunnat märka vid noggrann undersökning i samband med leverans. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av inroparen/köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, såsom träningsavgifter, uppstallning och liknande betalas fram till återlämnandet av köparen. Information och veterinärintyg är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt.

FÖRHÅLLANDET KÖPARE – SÄLJARE, SÄRSKILDA VILLKOR Skall säljaren förbehålla sig rätten till framtida betäckningsrätter skall detta framgå av hästens sida i auktionskatalogen. Anges det i auktionskatalogen att säljaren förbehåller sig rätten till ett visst antal betäckningsrätter är villkoren för dessa följande om inte annat avtalats särskilt mellan säljare och köpare. Säljaren har rätt att utan ersättning till köparen använda försåld hingst för i auktionskatalogen angivet antal betäckningar per år räknat från dagen för försäljningen under hingstens livstid eller tills den kastreras. Säljaren har även rätt att överlåta dessa rättigheter till tredje man. Köparen skall vid vidareförsäljning av hingsten tillvarata säljarens rätt genom att förbehålla säljaren det antal betäckningsrätter säljaren har rätt till enligt dessa villkor. Köparen svarar också för att säljarens rätt bibehålls i efterföljande led. Vid köparens brott mot denna bestämmelse skall köparen utge skadestånd till säljaren för varje betäckningsrätt som gått förlorad på grund av köparens avtalsbrott. Skadeståndet per förlorad betäckningsrätt skall motsvara det högsta beloppet av 1) aktuell levandefölavgift för den överlåtna hästen, 2) 1 % av det belopp hästen ropats in för, eller 3) 5 000 kr.

FÖRHÅLLANDET MELLAN TROTTEX OCH KÖPARE BETALNINGSVILLKOR Betalning skall ske till Trottex enligt faktura med 14 dagars kredittid. Vid dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta 16 procent från fakturans förfallodag. Äganderätten till hästen övergår på köparen när full betalning erlagts. Köparen bör sålunda teckna försäkring för hästen som är gällande från avlämnandet. Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankom säljaren för att avlämnandet skall kunna ske. Köparen är medveten om att han inte erhåller skydd mot säljarens borgenärer förrän avlämnandet. Om hästen ej betalts senast 7 dagar efter förfallodatumet angivet på fakturan äger Trottex rätt att vidtaga följande åtgärder: 1) häva köpet. Om köpet hävs är köparen skyldig att erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock minst 20 000 SEK, 2) Driva in fordran med Trottex som ombud för säljaren med rätt att begära full ersättning av köparen för kostnaderna för indrivning. INROPSCOURTAGE Vid inrop debiteras köparen köpeskillingen och ytterligare 5% av köpeskillingen i inropscourtage därefter adderas moms. Inropscourtaget tillfaller Trottex. Köparen debiteras utöver detta en insats till auktionslopp om 1 000 kr per häst. Insatsen skall betalas samtidigt som köpeskilling och inropscourtage betalas.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur och ev avkomma därav tills full betalning erlagts. Denna återtaganderätt övergår på Trottex där Trottex lämnat kredit, tills köparen erlagt full likvid. Hästen utlämnas ej förrän full likvid erlagts.

UTLÄNDSKA KÖPARE Exportavgift tillkommer för utländska köpare som väljer att exportera hästen. Exportavgiften betalas till Svensk Travsport. För utländsk köpare vilken tar hästen ut ur Sverige inom en månad från auktionsdatum och vilken har meddelat i sekretariatet att hästen skall exporteras, återbetalas momsen när utförselbeviset kommit Trottex tillhanda, under förutsättning att utförselbeviset kommit Trottex tillhanda senast 30 dagar efter auktionsdatum och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export.

KALLBLOD Kallblodiga travhästar är ej startberättigade i auktionslopp. Inga avgifter med anknytning till dessa lopp debiteras därför vid försäljning och inköp av kallblod. KÖP OCH

FÖRSÄLJNING AV TÄVLINGSRÄTT Köparen av tävlingsrätt förbinder sig att ha stoet i svensk professionell träning om inget annat har överenskommits med säljaren. Efter stoets avslutade tävlingskarriär, dock senast efter femårssäsongen, skall stoet återgå till säljaren för avelsändamål och avslutar därmed sin tävlingskarriär. Om stoet bedöms fortsatt ha mycket goda tävlingsförutsättningar efter avslutad femårssäsong kan dock säljaren och köparen avtala om fortsatt tävlingsverksamhet, till exempel genom att köparen fortsättningsvis leasar stoet för tävlingsändamål. Säljaren äger inte rätt att ingå motsvarande avtal med annan part om inte köparen godkänner detta. Stoet säljs i befintligt skick och enligt de auktionsvillkor som anges för Elitauktionen. Det åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har erlagts. Väljer säljaren att även fortsättningsvis hålla stoet livförsäkrat skall detta meddelas köparen. Köparen äger rätt att för egen del och på egen bekostnad tilläggsförsäkra stoet under tränings- och tävlingskarriären. Köparen är förbjuden att betäcka, överlåta, utbyta, pantsätta eller på annat sätt avhända sig stoet under tävlingskarriären. Köparen skall stå risken för stoet, under perioden från avhämtandet till dess att stoet är återlämnat till säljaren, samt skall ansvara för alla uppkommande kostnader för stoet samt för samtliga de eventuella skador stoet kan förorsaka säljaren eller tredje man.

LAGVAL OCH FORUM Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan Trottex och säljare och köpare som mellan säljare och köpare. Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.

 

 

 

Logga in

Du måste vara registrerad som budgivare för att få lägga ett bud

Har du inget konto kan du ansöka om att bli budgivare. 
Har du redan ett konto måste du logga in först.